Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim został utworzony w dniu 16.11.2000 r. uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr 140/XXXI/2000. Swoją działalność rozpoczął 01.01.2001 r.


Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania na sieci dróg powiatowych na terenie:
  miasto Lidzbark Warmiński gmina Lidzbark Warmiński
  miasto i gmina Orneta
  gmina Lubomino
  gmina Kiwity


Do zakresu działania ZDP należy w szczególności:
 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
 3. Pełnienie funkcji inwestora
 4. Utrzymanie nawierzchni, poboczy, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 7. Koordynacja robot w pasie drogowym
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określane w odrębnych przepisach oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstających w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuję bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 16. Sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Zarządy
 18. Sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg
 19. Podejmowanie rozstrzygnięć technicznych dotyczących dróg i mostów
 20. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu
 21. Wydanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych i gminnych
 22. Współdziałanie z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań drogowych inżynierii ruchu
 23. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na finansowanie budowy i modernizacji dróg