Alternatywny tekst

WNIOSKI ELEKTRONICZNE:

# Zjazdy

Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w celu budowy/przebudowy/remontu zjazdu

# Zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w związku z awarią

Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym

# Organizacja ruchu drogowego

Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych

# Przystanki komunikacyjne

Zezwolenie na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych

# Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

# Inne:

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach związanych z utrzymaniem dróg

Skargi, wnioski, zapytania do Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Publicznie dostępne interaktywne mapy tematyczne umożliwiające dostęp do kluczowych informacji na temat dróg powiatowych

Alternatywny tekst